Està perdent avantatge el bilingüisme? Un enfocament bibliomètric

Aquest estudi explora les tendències de publicació respecte a l’anomenat avantatge del bilingüisme en els darrers 10 anys. L’avantatge bilingüe fa referència als resultats on es troba que les persones bilingües tenen millors capacitats que les persones monolingües. Així, amb la utilització de diversos índexs bibliomètrics, es va veure que, fins a l’any 2013, els treballs que donaven suport a l’existència d’un avantatge bilingüe van augmentar ràpidament. A partir d’aquest any, les tornes van anar canviant i, mentre que els articles que donen suport a l’avantatge bilingüe van mantenir el seu creixement, els que la qüestionen van començar també a créixer molt ràpidament fins a ser més nombrosos entre els anys 2014 i 2016. Això ha fet que, a l’any 2016, si només es tenen en compte els articles publicats a partir de l’any 2014, hi ha més cites dels treballs que no recolzen un avantatge bilingüe en comparació a aquells que ho recolzen.

Per tant, sembla que els estudis han tendit a sobreestimar durant uns anys els efectes positius del bilingüisme, tot i que, actualment, és més adequat parlar de què pot ser que existeixen uns avantatges del bilingüisme en algunes capacitats, però també de què existeixen capacitats que són similars entre bilingües i monolingües, a més de parlar de capacitats que presenten desavantatges en els bilingües.

 

Referència: Sanchez-Azanza VA, López-Penadés R, Buil-Legaz L, AguilarMediavilla E, Adrover-Roig D. (2017). Is bilingualism losing its advantage? A bibliometric approach. PLoS One, 20;12(4):e0176151. doi: 10.1371/journal.pone.0176151.