La competència morfosintàctica oral com a predictora de la comprensió lectora en nins amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

Els nins amb TEL solen presentar un dèficit en la comprensió oral. Així, l’estudi té la intenció d’indagar la influència de la comprensió oral sobre la comprensió lectora en nins de 7 i 8 anys bilingües català-castellà amb TEL.

A l’edat de 7-8 anys, els nens amb TEL tenien resultats similars de comprensió lectora als dels seus parells d’edat. Això era degut a que, tant els nens amb dificultats de llenguatge com els nens sense cap dificultat, encara estan adquirint la comprensió lectora. No obstant això, existien habilitats de comprensió diferents entre els nins i nines tant amb com sense dificultats del llenguatge. Per tant, es va mirar si la competència de comprensió oral influïa de manera significativa en la comprensió i els resultats de la lectura. Això va permetre veure que la comprensió oral de la morfosintaxis (capacitat de saber si una oració és correcta en una llengua i de combinar adequadament els elements i les regles de la seva composició) és una capacitat rellevant per predir l’habilitat de comprensió lectora. A partir d’això, es va poder arribar a la conclusió que existeixen processos lingüístics comuns responsables de la comprensió oral i de la comprensió lectora, pel que és important treballar primer la comprensió oral, per després assegurar la comprensió lectora.

Finalment, és important remarcar que els dèficits de comprensió oral que es solen manifestar en els nins amb TEL s’han de tenir en compte de manera prematura, adoptant les mesures necessàries i intentant pal·liar-los, ja que posteriorment poden afectar a l’adquisició i la competència de la lectura.

 

Referència: Buil-Legaz L, Aguilar-Mediavilla E., Rodríguez-Ferreiro. J. (2016). Oral morphosyntactic competence as a predictor of reading comprehension in children with specific language impairment. International Journal of Language & Communication Disorders, 51(4):473-7.