Les habilitats de processament a preescolar preveuen resultats lectors en nins bilingües Espanyol-Català amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

Els nens amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) presenten una alteració o una demora en el desenvolupament del llenguatge oral i, per tant, mostren dificultats lingüístiques. Tot i això, el TEL es manifesta sense la presència de dèficits cognitius i auditius, deteriorament neurològic ni privació socioemocional. No obstant, estudis anteriors han demostrat que els nins amb TEL mostren alguns problemes cognitius i d’alfabetització.

D’aquesta manera, l’estudi en qüestió té la intenció de analitzar la relació entre les habilitats cognitives i lingüístiques de nins preescolars i el desenvolupament de les habilitats de lectura en nins bilingües castellà-català amb TEL. Així, una vegada dut a terme l’estudi, els resultats van evidenciar que els nens bilingües català-castellà amb TEL mostren puntuacions més baixes en consciència i memòria fonològica, tasques de repetició d’oracions, fluïdesa verbal i atenció auditiva, en comparació amb els companys que mostren un desenvolupament típic. A part, es va veure com a l’edat de 8 anys, els nens bilingües castellà-català amb TEL també mostren unes puntuacions més baixes en la puntuació lectora total, en la identificació de les lletres o descodificació i en la tasca semàntica o comprensió.

Després d’haver realitzat l’anàlisi, es va poder veure com la consciència fonològica i la fluïdesa verbal als 6 anys són els millors predictors d’èxit per el rendiment lector als 8 anys. Finalment, l’estudi va concloure que les dificultats d’adquisició del llenguatge i les dificultats en l’adquisició de la lectura en nins bilingües amb TEL podrien estar relacionades amb una limitació del processament cognitiu i un dèficit a nivell lingüístic. D’aquesta manera, és molt important treballar tant la consciència fonològica com la fluïdesa verbal des de els primers anys d’escolarització per tal de garantir un millor rendiment lector, així com les habilitats cognitives i lingüístiques per facilitar l’adquisició i el desenvolupament del llenguatge i la lectura.

 

Referència: Aguilar-Mediavilla E, Buil-Legaz L, Pérez-Castelló JA, RigoCarratalà E. & Adrover-Roig D. (2014). Early preschool processing abilities predict subsequent reading outcomes in bilingual Spanish-Catalan children with Specific Language Impairment (SLI). Journal of Communication Disorders; 50:19-35.