Control de la interferència en bilingües d’edat avançada: les aparences són enganyoses

El bilingüisme s’ha associat amb un envelliment exitós a nivell cognitiu. Així, la recerca ha mostrat com el bilingüisme aporta avantatges cognitius, entre els quals hi podem trobar una millora del control de la interferència (aspecte relacionat amb una millor atenció selectiva) i un retard en l’aparició de signes de demència. Tot i això, no hi ha una constatació ferma ni unanimitat en considerar aquest avantatge cognitiu en bilingües com una certesa sense interrogants. A més, la investigació en aquest camp i sobre les bases neuronals que sustenten aquest avantatge cognitiu en les poblacions d’edat avançada bilingüe, en comparació amb la monolingüe, és molt pobre i insuficient.

En aquest estudi, després de l’administració de diverses proves, entre elles la tasca Simon (de l’anglès ‘Simon task’), es va poder veure com el rendiment comportamental era equivalent en les dues mostres de participants. No obstant això, els substrats neurals subjacents utilitzats i els mapes d’activació cerebral foren diferents entre els participants monolingües i els bilingües, ja que els monolingües activaren regions frontals dretes, mentre que el bilingües activaren el lòbul parietal inferior esquerre. Per aquesta raó, els resultats mostren que tant la població d’edat avançada bilingüe com la monolingüe presenten habilitats de control d’interferència equivalents, tot i que els substrats neurals són diferents. D’aquesta manera, s’ha pogut veure com els monolingües basen el seu control sobre les àrees frontals i utilitzen un circuit distint al dels bilingües, ja que la població bilingüe activen regions implicades en el processament viso espacial. Així, aquest fet indica que les persones d’edat avançada bilingües, per dur a terme tasques que requereixen una elevada demanda de recursos mentals, utilitzen un circuit que no és especialment vulnerable a l’envelliment ni a la demència. Per això, es va concloure que el bilingüisme presenta uns beneficis i en el funcionament del cervell i en el processament del control cognitiu. A partir d’aquesta evidència, es suggereix que l’avantatge bilingüe existeix, encara que el rendiment comportamental hagi estat equivalent en les dues poblacions i no hagin mostrat un avantatge conductual.

 

Referència: Ansaldo AI, Ghazi Saidi L, Adrover-Roig D. (2015). Interference control in elderly bilinguals: appearances can be misleading. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology;37(5):455-70.