El cervell bilingüe és més eficient a nivell de resposta en tasques d’interferència

L’avantatge bilingüe en tasques de control d’interferències a nivell visoespacial s’ha estudiat amb la tasca de Simon (de l’anglès, ‘Simon task’), entre altres. A partir dels resultats de diversos estudis existents, la literatura sobre l’avantatge bilingüe ha donat lloc a diverses contradiccions. Un treball i una investigació prèvia realitzada per part del nostre equip va mostrar un rendiment comportamental equivalent en la tasca de Simon en la població bilingüe i monolingüe d’edat avançada. No obstant això, els resultats van establir diferents mapes d’activació i diferents substrats neurals en la població bilingüe i monolingüe. Així, es va comprovar com a la població monolingüe s’activava el gir frontal mig dret i, per tant, s’utilitzaven les àrees frontals-executives i, en el cas de la població bilingüe s’activava el lòbul parietal inferior esquerre i, per tant, s’utilitzava preferentment el processament visoespacial.

D’aquesta manera, aquest estudi pretén proporcionar una perspectiva més detallada sobre les bases neuronals durant una tasca tipus Simon en la població bilingüe i monolingüe d’edat avançada, adoptant una perspectiva de xarxa per tal de fer una anàlisi de connectivitat funcional. Per això, es va realitzar una anàlisi de node per node, el qual va conduir a la identificació de la tipologia específica que caracteritza les xarxes funcionals dels bilingües i monolingües i del grau de connectivitat entre cada node.

Els resultats van mostrar una major connectivitat en bilingües en torn a regions temporals inferiors, estructura que té un paper important en el processament visoespacial. Per l’altra banda, es va veure com en els monolingües, les àrees del cervell implicades en aspectes visuals i motors, en les funcions executives i en el control d’interferències, es troben molt connectades durant aquesta tasca, formant una gran xarxa multifuncional que englobava diversos processos i nodes amb l’objectiu d’abordar el processament executiu. Així, vam poder veure com, en comparació amb el cervell monolingüe, el cervell bilingüe resol la interferència visoespacial destinant pocs recursos cerebrals, de manera econòmica, amb la implicació de regions dedicades al processament visoespacial més restringides i integrades. Per aquesta raó, es demostra una major eficiència global en el rendiment de certes tasques en bilingües en comparació als monolingües. Finalment i a través de la discussió de la literatura que discuteix sobre l’avantatge bilingüe, es va poder concloure que els bilingües eren estratègicament més eficients en tasques determinades que els monolingües.

 

Referència: Ansaldo AI, Ghazi Saidi L, Adrover-Roig D. (2015). Interference control in elderly bilinguals: appearances can be misleading. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology;37(5):455-70