L’edat i l’estat de preservació del control cognitiu modulen els índexs neuronals del canvi de tasca

L’estudi es va dur a terme amb l’objectiu d’explorar la influència conjunta de l’edat i del control cognitiu sobre els indicadors conductuals i electrofisiològics vinculats al canvi de tasca en diferents tipus de mostra.

Així, es va dividir la mostra en dos grups de persones de mitjana edat (49-60 anys) i majors (61-80 anys), segons la puntuació general en un compost de sis mesures neuropsicològiques de funció executiva. Tots els participants van realitzar una versió del test de classificació de targetes de Wisconsin adaptada per mesurar potencials evocats (de l’anglès ‘event-related potentials’). Els resultats obtinguts a partir de les respostes cerebrals a nivell sensorial i motor van ser diversos. Primer de tot, vam poder veure com la memòria de treball estava conservada tant en adults majors com en adults de mitjana edat.

A més, en els adults amb baix control executiu es va poder veure com els costos de reactivar la tasca eren més grans i la capacitat per a preparar-se per a la tasca quan hi ha interferència i distraccions era menor. En els adults de mitjana edat es va constatar un major cost per realitzar tasques en alternança, que s’associava a la presència de negativitats fronto-centrals més lentes, que suggereixen un manteniment ineficient de la informació de la tasca durant el temps. En canvi, en adults majors les respostes cerebrals van manifestar una anteriorització (canvi de topologia cap a regions frontals) de l’activitat del potencial P300 associat al canvi de tasca. Així mateix, es va observar una atenuació de les negativitats fronto-centrals durant la realització d’una tasca única, sense alternança.

Finalment, l’associació que es va trobar entre l’edat i el control cognitiu per els diferents índexs dels costos del canvi de tasca suggereix una influència diferencial dels dos estadis del processament de la informació: preparació per a dur a terme la tasca i mantenir-la en el temps. Per contra, els efectes relacionats amb l’edat tenen una influència més marcada sobre els índexs neurals responsables de la selecció de la resposta i l’execució de la tasca.

Referència: Adrover-Roig D, & Barceló F. (2010). Individual differences in aging and cognitive control modulate the neural indexes of context updating and maintenance during task switching. Cortex; 46(4):434-50