Traducció, adaptació i validació al castellà d’un qüestionari de regulació emocional per a nens i adolescents: ERQ-CA.

Les emocions tenen la capacitat de guiar el nostre comportament, pensament i visió de les coses. En funció del context, però també de les capacitats de regulació emocional de l’individu, les emocions ens poden ajudar o poden ser problemàtiques en una situació concreta. L’experiència emocional pot ser beneficiosa si aquesta s’adequa al context en què sorgeix, i si té una intensitat i duració proporcional al que implica per a l’individu una situació específica. Al contrari, les experiències emocionals poden ser perjudicials a curt i llarg termini, i desencadenar comportaments poc adaptatius a nivell psicològic i social. El tipus de conseqüències de les emocions, i el seu impacte a llarg termini, depenen en gran part de les estratègies de regulació emocional.

Dos tipus d’estratègies de regulació emocional han estat estudiades extensivament per la comunitat científica: la reavaluació cognitiva i la supressió expressiva. La primera és l’habilitat de reinterpretar una situació que desperta una emoció perquè l’impacte d’aquesta es vegi modificat. La segona és un tipus de modulació del comportament que implica la inhibició de les conductes que demostren l’emoció provocada per la situació. Per una banda, les estratègies de reavaluació cognitiva han estat vinculades amb major vitalitat, afecte positiu, autoestima, optimisme, creixement personal i sentit a la vida, així com s’ha vist que redueixen l’estrès i la simptomatologia depressiva. Per altra banda, les estratègies de supressió expressiva tenen efectes negatius per a la memòria i s’associen amb afectivitat negativa, ansietat i simptomatologia depressiva.

Professors de la Universitat Jaume I de Castelló amb la col·laboració de Raül López Penadés, membre del grup d’investigació I+DEL, han adaptat al castellà el qüestionari ERQ-CA (Emotion Regulation Questionnaire for Children and Adolescents). Es tracta d’un extens treball d’anàlisi psicomètric que ens proporciona una eina per mesurar el grau amb què nens, i adolescents, de parla castellana fan servir els dos tipus d’estratègies de regulació emocional que acabem d’esmenar. En l’actualitat existeixen escassos estudis que analitzin els estils de regulació emocional en aquestes edats, així com les seves conseqüències tant a curt com a llarg termini. A més, alguns estudis han vist que l’ús de certes estratègies en la vida adulta ve marcat per les experiències i aprenentatge que tenen lloc a la infantesa i, sobretot, a l’adolescència. Per tant l’ús d’aquest qüestionari ens podria ajudar a entendre millor la relació entre l’aprenentatge i adquisició d’estratègies de regulació emocional en aquestes edats, i les conseqüències que tenen tant a curt termini, com per la vida adulta, a nivell de benestar general i psicològic i d’adaptació social. El coneixement obtingut ens ajudaria a prevenir des d’edats primerenques potencials problemàtiques, i a fer front en adults a patologies desencadenades per la mancança de bones estratègies de regulació emocional.

Aquí pots trobar més detalls sobre la publicació.