Cursos i tallers

-Especialista Universitari en Audició i Llenguatge

Des de l’I+DEL hem creat una nova especialització, que neix amb l’objectiu general de formar especialistes en Audició i Llenguatge. En l’actualitat es necessita professorat especialista, en tots els centres ordinaris, per fer front a les necessitats educatives de tot l’alumnat en un entorn normalitzat.

Els alumnes que presenten necessitats educatives especials associades a trastorns de llenguatge, freqüentment requereixen uns recursos, ajudes i adaptacions per tal d’assolir els mateixos objectius que la resta dels seus companys. Aquesta atenció específica requereix l’actuació d’uns especialistes que la facin possible i que, paral·lelament, ajudin als altres docents en l’adaptació del currículum a les característiques de les necessitats de l’alumnat. Dins aquest context queda configurat el rol de l’Especialista en Audició i Llenguatge en els centres escolars ordinaris.

Aquesta nova especialització va dirigida especialment a graduats en educació primària amb la menció d’Audició i Llenguatge. Per altra banda, també poden accedir a ella els graduats/diplomats/llicenciats en Educació Primària d’altres mencions, en Educació Infantil, Psicologia, Logopèdia, Pedagogia, o en Psicopedagogia i Infermeria.

En els següents enllaços pots accedir a tota la informació completa i descarregar-te el fulletó informatiu del curs 2018/19, i el del curs 2019/20
– Especialista Universitari en Aplicacions Docents i Professionals de les Competències Emocionals

Amb aquest postgrau volem afavorir un acompanyament emocional en situacions d’aprenentatge o de crisi i un retorn saludable a la vida quotidiana, centrant el focus d’atenció en les aplicacions professionals de les competències emocionals.

Aquesta formació té com a objectiu fonamental facilitar els coneixements teòrics i les aplicacions pràctiques dels resultats actuals de la recerca científica en competències emocionals, integrant emocions, racionalitat i metodologies des d’una perspectiva interdisciplinària i global. El curs s’articula al voltant d’aportacions teòriques de la filosofia, la psicologia de l’educació, les neurociències, la sociologia i de l’educació social, entre altres, per tal de fomentar el desenvolupament de la capacitat d’anàlisi i comprensió de les característiques i necessitats pròpies dels distints sectors de la societat i la diversitat de casos, en relació amb aquest tema. Tot això, complementat amb la vessant pràctica, pretén facilitar que les persones interessades aprenguin continguts d’educació emocional, tècniques i estratègies adients per afavorir la millora de les competències emocionals dins el seu context professional, i puguin desenvolupar en si mateixos les competències i destreses emocionals, a fi de servir també amb el propi exemple com a model de referència.

Aquest curs d’Especialista Universitari va adreçat a diplomats, llicenciats o graduats de titulacions relacionades amb la docència, la pedagogia, les ciències de la salut, la psicologia, el treball social, l’educació social i la mediació. També a les persones que, tot i no tenir titulació universitària, mostrin interès per conèixer els continguts i les tècniques del curs; especialment mares i pares que vulguin desenvolupar competències emocionals per millorar la comunicació i el procés educatiu amb els fills.

Per a més informació sobre aquest curs de postgrau podeu consultar el Fulletó Informatiu. També podeu visitar la pàgina web de la universitat on trobareu l’enllaç actiu per realitzar la matrícula.
Detecció de les dificultats de llenguatge: casos pràctics

Curs realitzat a l’Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva (ASPAS) a Palma, Illes Balears, el 10 de març de 2020.
La pràctica docent en entorns plurilingües i multiculturals

Curs impartit  el 3 de març de 2020 al Centre de Professorat de Palma (CEP), organitzat per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.
Detecció, diagnòstic i intervenció del trastorn del desenvolupament del llenguatge en contextos bilingües

Formació impartida al Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius CREDA Maresme – Vallès Oriental a Granollers, Catalunya, el 31 de gener de 2020.
– Escriptura i presentació de comunicacions científiques

Curs de doctorat impartit en el període Setembre-Desembre 2019.
Detecció de les dificultats del llenguatge amb el CELF-5

Curs ofert pels Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP) a Palma, Illes Balears, l’1 de novembre de 2019.
– Curs “Intervenció psicopedagògica en el trastorn del llenguatge” organitzat amb la Conselleria d’Educació i Universitat

Formació de 10 hores, realitzada entre els dies 5 i 6 d’abril de 2019 a Eivissa, destinat a Mestres, especialment aquells de suport  (AL i PT). Els objectius del curs eren aprendre a identificar als alumnes amb trastorn del llenguatge, i conèixer i donar resposta a les necessitats educatives que presenten dins l’aula. La metodologia del curs va ser essencialment pràctica, per tal de formar els assistents en l’utilització d’eines i estratègies per detectar, avaluar i intervenir en el trastorn del llenguatge i amb les DEA des d’un vessant pràctic, real i holístic. Els formadors del curs foren: Eva Aguilar Mediavilla, Alberto Sánchez Pedroche i Mario Valera Pozo.
Curs organitzat amb la Conselleria d’Educació i Universitat

El membre d’I+DEL Josep A. Pérez Castelló, junt amb altres professionals del món de l’educació, varen realitzar una formació de 15 hores a diferents Centres de Professorat (CEP) de Mallorca (Palma, Inca i Manacor). Aquest curs, destinat a professorat d’Infantil i primer cicle, tenia com objectius:

 • Reflexionar sobre els vincles educatius entre la dimensió personal, emocional i social que afavoreixen els espais oberts i flexibles d’aprenentatge.
 • Adquirir coneixements sobre les fases del neurodesenvolupament dels infants i la neuroplasticitat.
 • Afavorir un canvi de paradigma en la relació adults-infants cap a l’acompanyament respectuós i obert en els processos d’aprenentatge i de vida dels infants.
 • Conèixer experiències de centres que basteixen projectes educatius des d’una perspectiva d’escola viva i activa.
 • Enriquir i reconstruir els projectes educatius professionals, personals i de centre.
– Trastorns del Llenguatge, curs d’actualització teorico-pràctica de salut mental infanto-juvenil VIII

 Formació realitzada per diversos membres del grup I+DEL el dia 28 de novembre de 2018 a la Sala d’Actes de l’Hospital Son Espases. Els temes tractats foren els trastorns del neurodesenvolupament i la tipologia de trastorns del llenguatge que hi podem trobar lligats, els trastorns del llenguatge associats a condicions biomèdiques: TEA, discapacitat intel·lectual i sordera; i altres comorbiditats dels trastorns del llenguatge: Dislèxia i TDAH.
– Taller amb el Dr. Rolf Steyer de la Universitat de Jena (Alemania) sobre “Theory & analysis of causal conditional and average effect”

El Dr. Rolf Steyer col·laborà amb el nostre equip universitari per impartir un taller pels estudiants del grau de Psicologia i d’Educació juntament amb doctorants dels mateixos àmbits. El Dr. Rolf Steyer és una de les figures internacionals més importants sobre metodologia d’anàlisi de variables latents i models causals. El taller va tenir una durada de dos dies, el 21 i 22 de març de 2018.
– Detecció de les dificultats del llenguatge amb el CELF-5

Curs ofert pels Equips d’Orientació Educativa i Psicopedagògica (EOEP Sa Creu Vermella) a Palma, Illes Balears, febrer de 2018.
– Curs en col·laboració amb CREIX: Tractament Logopèdic, Psicològic i Educatiu en el Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

Aquest taller, realitzat el 27 de gener de 2018 a Palma, es va destinar a donar eines pràctiques per tal de poder detectar les persones amb TEL, i intervenir en els diferents nivells en què sigui necessari. Les dificultats lingüístiques poden afectar a l’infant en la seva esfera personal, social i escolar, el que provoca baixa autoestima, problemes de relació social i fracàs escolar. Per tant, la formació tenia com objectiu ensenyar a identificar als subjectes amb TEL, conèixer quines són les seves necessitats educatives, i saber com donar resposta dins l’aula a aquestes necessitats especials. El programari dels diferents tallers realitzats fou: 

9:00-11:00 El trastorn específic del llenguatge: Punts forts i punts febles dels infants amb TEL. Eva Aguilar Mediavilla, Josep A. Pérez Castelló i Mario Valera Pozo
11:30-12:30 Avaluació psico-pedagògica i logopèdica del TEL: cas pràctic. Eva Aguilar Mediavilla 
12:30-13:30 Intervenció logopèdica: exemples i casos pràctics. Eva Aguilar Mediavilla
15:30-17:30 Intervenció psicològica i social: exemples i casos pràctics. Mario Valera Pozo
18:00-20:00 Necessitats educatives dels nens amb TEL: principis, cas pràctic i elaboració de material. Josep A. Pérez Castelló

Des de l’equip agraïm a CREIX l’oportunitat de col·laborar amb ells i apropar així la recerca al camp de l’aplicació.
Curs en col·laboració amb CREIX: El Trastorn Específic del Llenguatge en contextos bilingües

Formació realitzada el 19 de març de 2016, a Palma, en què al llarg del dia es realitzaren diferents tallers destinats a formar els assistents en la detecció del TEL i dur a terme intervencions adaptades a cada cas. Tot això tenint en compte les diferents àrees que es poden veure afectades com a conseqüència d’aquest trastorn del llenguatge en infants en desenvolupament. Els tallers realitzats foren:

9:30-11:30 Definició del Trastorn Específic del Llenguatge

 • Característiques dels nens bilingües amb TEL: Perfil lingüístic i funcions executives
 • Subtipus
 • Altres dificultats associades 
  • Dificultats de comunicació
  • Dificultats d’atenció 
  • Dificultats de lectura
  • Fracàs escolar

12:00-14:00 El diagnòstic del TEL en un context bilingüe

 • La importància de la detecció precoç
  • Protocol de diagnòstic

16:00-17:30 La intervenció en el llenguatge i els seus fonaments en el TEL en un context bilingüe

 • Models i principis bàsics d’intervenció
  • Intervenció en funcions executives
  • Intervencions en llenguatge oral

18:00-19:30 Altres intervencions en el TEL en un context bilingüe 

 • Intervenció en el llenguatge escrit
  • Altres intervencions: Relacions socials, escola…
Com aprèn el cervell el llenguatge? Una visió pràctica de les neurociències

Taller sobre el diagnòstic pedagògic de la competència lingüística d’infants de 5 anys, on s’examinaren aspectes des de l’oralitat a Educació Infantil al pilotatge de l’ensenyament plurilingüe. El curs es va realitzar el 5 de març de 2016 a l’edifici Sa Riera a Palma, Illes Balears, i va ser organitzat per l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), la Societat Catalana de Pedagogia (SCP) i l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
Detecció i Intervenció del Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

Curs organitzat per l’Associació del Trastorn Específic del Llenguatge de Balears (ATELBA) en col·laboració amb l’Associcació Espanyola de Logopèdia, Foniatria i Audiologia (AELFA), la Universitat de les Illes Balears (UIB), l’Institut de Ciències de l’Educació i La Caixa. El curs va tenir lloc els dies 10 i 11 de gener de 2014 a l’edifici Caixa Fòrum de Palma i va comptar com a ponents a Marc Montfort, Eva Aguilar-Mediavilla i Miquela Sastre