Projectes

Projecte actual

Victimització associada a assetjament escolar en alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu relacionades amb dificultats del llenguatge. INICI SETEMBRE 2022

Aquest projecte és una continuació parcial d’un projecte anterior sobre dificultats específiques en l’adquisició del llenguatge (Trastorn del Desenvolupament del Llenguatge, TDL; i dificultats de lectura, DL) i els seus correlats escolars, amb especial interès en la victimització associada a assetjament escolar. La relació entre les dificultats en l’adquisició del llenguatge i l’assetjament ha estat poc abordada per la comunitat científica, malgrat que els pocs estudis existents indiquen que els problemes d’adquisició del llenguatge i la comunicació són un factor de risc per a la victimització i el rebuig entre iguals. Tant les dificultats lingüístiques com l’assetjament escolar poden tenir conseqüències negatives a mitjà i llarg termini sobre el rendiment acadèmic i el benestar psicològic. A més, hi ha altres factors, tant personals (emocionals, cognitius, temperamentals i de gènere), com contextuals (característiques familiars i escolars) que poden tenir un paper mediador en el desencadenament, el manteniment i l’impacte de l’assetjament en les víctimes. Tot i això, la detecció de les dificultats d’adquisició del llenguatge, especialment a nivell oral, continua sent un repte, com demostren les diferents campanyes de sensibilització. De la mateixa manera, les formes de victimització solen ser diferents entre nois i noies, ja que els primers experimenten més sovint la victimització física i les segones pateixen formes més subtils d’assetjament, com les burles. En aquest projecte aprofundirem en l’estudi prospectiu i retrospectiu de la relació entre les dificultats en l’adquisició del llenguatge i l’assetjament escolar. Conéixer les seves repercussions, a més de la detecció precoç de les dificultats del llenguatge, serà fonamental per prevenir l’assetjament escolar en alumnes amb necessitats de suport educatiu. Per això proposem dos estudis. El primer continuarà un estudi longitudinal de 4 anys sobre la identificació de factors personals i contextuals relacionats amb l’experiència actual d’assetjament escolar en una àmplia mostra (N = 107) de preadolescents amb diagnòstic o sense de TDL o DL a través de la seva educació secundària (dels 12 als 16 anys). El segon se centrarà en explorar retrospectivament la prevalença de les dificultats del llenguatge en adults que han patit assetjament escolar a qualsevol moment de les seves vides. Aquest estudi permetrà conèixer les repercussions a llarg termini de l’assetjament escolar i els possibles factors mediadors entre tenir dificultats d’adquisició del llenguatge i presentar indicadors d’afecte negatiu associats a la victimització, com ara la regulació emocional, l’autoestima o el gènere, entre d’altres. Els resultats del present projecte seran rellevants per a l’orientació d’accions de prevenció i intervenció dels protocols d’assetjament escolar, que tenen com a objectiu evitar l’aparició d’episodis d’assetjament i pal·liar-ne els efectes nocius en els qui el pateixen o ho han patit en el passat.

Dificultats d’adquisició del llenguatge i assetjament escolar: factors exploratoris i mediadors (EDU2018-85909-P).

Aquest projecte és un seguiment dels projectes previs del Grup d’Investigació sobre l’estudi del desenvolupament de les dificultats específiques en l’adquisició del llenguatge. Els resultats dels estudis previs van evidenciar un baix nivell en les habilitats socials en nins amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL), un aspecte que, potencialment, podria fer-los vulnerables a l’abús a l’escola. La relació entre les dificultats d’adquisició del llenguatge i l’assetjament escolar no ha estat explorada en profunditat. No obstant això, les escasses obres existents sobre el tema han mostrat que les dificultats d’adquisició del llenguatge i de la comunicació pareixen representar un factor de risc cap a la victimització i el rebuig dels iguals. Per una altra banda, aquests fenòmens poden tenir conseqüències negatives en el rendiment acadèmic i el benestar psicològic dels afectats, a mitjà i llarg termini. A més, la literatura científica identifica l’existència d’altres factors emocionals, cognitius i temperamentals, que poden tenir un rol de modulació en la inducció, el manteniment i en les conseqüències de l’assetjament en les víctimes. Per aquesta raó, amb una motivació tant preventiva com pal·liativa, l’objectiu d’aquest projecte és el d’estudiar, potencialment i retrospectivament, la relació entre les dificultats d’adquisició del llenguatge i l’assetjament escolar. Els resultats d’aquest projecte tindran repercussions en l’orientació de les futures accions de prevenció i intervenció, dirigides a evitar l’aparició de l’assetjament i a alleujar els efectes nocius damunt aquells que ho pateixen o ho han patit.Projectes anteriors

Bilingüisme i educació: impacte en el control executiu i el llenguatge en persones amb o sense Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) (EDU2013-45174-P). Ministeri d’Economia i Competitivitat. Data de venciment: desembre de 2017.

El projecte s’organitza en dos objectius principals. En referència al primer objectiu, examinarem l’associació entre diverses dimensions de la personalitat, els hàbits de canvi del llenguatge i diverses mesures de control cognitiu, en una àmplia mostra de joves bilingües català-espanyol. Tenint en compte que la presa de decisions pot diferir entre els idiomes dins la persona bilingüe, nosaltres també explorarem com els dilemes morals són modulats en la ment bilingüe. En el segon objectiu principal de l’estudi, nosaltres avaluarem l’impacte del bilingüisme sobre les capacitats de control lingüístic i executiu en nins amb o sense Trastorn Específic del Llenguatge (TEL). Amb aquest projecte abordarem una qüestió important plantejada per la nostra societat multicultural: saber si la presència de múltiples llengües a la ment d’un nin amb dificultats d’adquisició del llenguatge és beneficiós o perjudicial pel seu desenvolupament cognitiu, lingüístic i educatiu.

Desenvolupament i canvi de les dificultats d’adquisició del llenguatge i la seva influència en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura  (SEJ2006-12616/PSIC). Ministeri d’Educació i Cultura. Data de venciment: gener de 2012.

L’objectiu d’aquest projecte va ser un estudi longitudinal sobre les dificultats del llenguatge en nins bilingües espanyol-català amb Trastorn Específic del Llenguatge (TEL). Primer, vam descriure els símptomes lingüístics d’una mostra representativa de nins amb Trastorn Específic del Llenguatge a Mallorca (Espanya), i les vam comparar amb la mostra control de la seva edat. A través d’un model causal, vam establir els principals predictors de l’adquisició de l’alfabetització en nins bilingües espanyol-català (5-12 anys), convertint-se així amb un dels pocs projectes que exploren el desenvolupament temporal del llenguatge entre nins bilingües espanyol-català i nins amb TEL.