Política de privacitat

DARRERA MODIFICACIÓ: 17/12/2021

La Política de Privacitat forma part de les condicions generals que regeixen la pàgina web idel.uib.cat, juntament amb la Política de Cookies.

El Laboratori d’Investigació en Desenvolupament, Educació i Llenguatge (I+DELab) es reserva el seu dret a modificar o adaptar aquesta política de privacitat en tot moment. Per tant, us recomanem que revisi la MATEIXA cada vegada que accedeixi a la nostra pàgina web.

Información LSSI 

Aquesta pàgina web és propietat de l’ens públic UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS (UIB), amb domicili Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears), i amb C.I.F. Q0718001A.

Aquesta web serveix per facilitar l’accés públic a la informació de què disposa, de conformitat amb la finalitat institucional i l’exercici de les funcions que són conferides a la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.

Propietat intel·lectual i drets d’autor 

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina, el nom de domini, el codi font, el disseny i l’estructura de navegació continguts són titularitat de l’entitat referida, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

L’usuari es compromet, en compliment de l’establert en la Llei de propietat intel·lectual, a mantenir la integritat de l’obra i impedir qualsevol deformació, modificació o alteració contra ella que suposi un perjudici als seus interessos legítims o menyscapte de la seva reputació. Així mateix, es compromet a no reproduir, copiar, distribuir o publicar el contingut de la informació d’aquesta pàgina a través de qualsevol mitjà i suport sense autorització prèvia per escrit del seu titular.

Condicions d’ús de la web 

Mitjançant l’acceptació d’aquesta política de privacitat us comprometeu a utilitzar aquesta pàgina web i els serveis oferts de forma lícita, d’acord amb el disposat en aquestes clàusules i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de tercers o que pugui danyar o produir un ús anormal de la pàgina web o dels serveis prestats per ella.

Formularis web 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les dades recollides seran incloses en un o més fitxers gestionats per la UIB en el registre de l’activitat de tractament habilitat a l’efecte, la finalitat dels quals és gestionar la vostra sol·licitud. Les dades sol- licitades són necessàries per complir amb la finalitat esmentada i, per tant, el fet de no obtenir-les impedeix aconseguir-la.

La UIB és la responsable del tractament de les dades i com a tal us garanteix els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament quant a les dades facilitades. Per exercir els drets indicats us heu d’adreçar per escrit a: Universitat de les Illes Balears, Secretaria General, a l’atenció de la delegada de protecció de dades, cra. De Valldemossa, km 7,5, 07122 Palma (Illes Balears). De la mateixa manera, la UIB es compromet a respectar la confidencialitat de les vostres dades i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat dels fitxers.

Exclusió de responsabilitat 

Utilització de la web 

L’ús d’aquesta pàgina web es realitza sota el propi risc de l’usuari; per tant, la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS, no es responsabilitza de possibles danys derivats d’interferències, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions telefòniques motivades per causes alienes a l’entitat pública esmentada; de retards o bloqueigs en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències o sobrecàrregues al seu centre processador de dades, de línies telefòniques, en el sistema d’Internet o en altres sistemes elèctrics; ni tampoc de qualsevol altra alteració que es pugui produir al programari o maquinari dels usuaris.

D’igual manera, la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS no respondrà pels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. Tampoc no respondrà dels danys i perjudicis causats per l’ús o mala utilització del contingut de la web ni per les conseqüències que puguin derivar-se dels errors, defectes o omissions en els continguts que puguin aparèixer en aquesta pàgina proporcionats per tercers.

Relacions contractuals 

El mer accés a la pàgina no suposa en cap cas l’existència d’una relació contractual entre l’usuari i la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.

En conseqüència, la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS no assumeix cap responsabilitat que pugui derivar-se de la falta de veracitat, del caràcter incomplet, de la falta d’actualització i/o de la imprecisió de les dades o informacions facilitats a la web.

Continguts de la web i enllaços 

La UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS es reserva la facultat de canviar, modificar, afegir o eliminar en qualsevol moment la informació exposada a la pàgina web, per la qual cosa us aconsellam que reviseu periòdicament aquesta pàgina per estar al corrent dels canvis efectuats. 

El portal no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts aliens que es transmeten, allotgen o els que faciliten l’accés des de la web, ja que no està obligat a controlar amb caràcter previ si l’esmentat enllaç compleix amb la legalitat vigent. Tampoc no garanteix l’absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents o fitxers de l’usuari, excloent-ne qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.

Aquelles entitats que, amb autorització prèvia del titular del lloc web, pretenguin establir un enllaç amb aquesta pàgina web hauran de garantir que permet únicament l’accés a aquesta pàgina o servei, però que no realitza reproducció dels seus continguts i serveis.

Suspensió temporal de l’accessibilitat de la web 

La UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS es reserva el dret de suspendre temporalment i sense necessitat d’avís previ, l’accessibilitat de la seva pàgina web per la necessitat eventual d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora, sense que això pugui suposar cap responsabilitat de la UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS sobre això.